שירות כרמל ישיר 
רישום לקוחות מנויים
על מנת להרשם, יש להצטייד בחשבונית החודשית ובפרטי אמצעי התשלום המשמש אותך בחשבון המנוי.
לידיעתך - הרישום לשירות יאפשר לך לצפות בנתוני כל הרכבים, בכל חשבונות המנוי, עבורם הינך משלם.
מעבר עם העכבר על הסימן שלצד השדות יפתח חלון הסבר על אופן המילוי בשדה.
רישום משתמש חדש - פרטי זיהוי מנוי
 
מספר זיהוי/ עוסק מורשה   ( מספר ח.פ או ת.ז ) *
מספר לקוח *
סוג אמצעי תשלום *
מספר אמצעי תשלום  
( 6 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי )
*
 
 
פרטים לשימוש האתר
 
שם משתמש *
כתובת דוא"ל *
אני מאשר לקבל את חשבוניותי בדוא"ל בלבד
(עם האישור ישלחו חשבוניותך באופן אוטומטי לכתובת הדוא"ל שציינת.
חשבוניות אלו תהיינה חתומות דיגיטלית ומאושרות להצגה לרשויות המס)
תנאים משפטיים
הדפס
הדפס
הואיל ואני/אנו מעוניינים להשתמש בשירותים אותם מספקת חברת נתיבי הכרמל תפעול ובקרה בע"מ, מפעילת כביש מנהרות הכרמל (להלן: "החברה" או "נתיבי הכרמל") באמצעות האתר;

לפיכך, אנו מסכימים, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 הרישא של תנאי השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מהם.
1.2 תנאי שימוש אלה נכתבו בלשון רבים אך כמובן הם יחולו על היחיד/רבים, לפי העניין.
1.3 בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים המופיעים לצידם:

1.3.1 "אתר" – אתר האינטרנט של חברת נתיבי הכרמל.
1.3.2 "הזכיין" כמשמעות המונח "בעל הזיכיון" בחוק כבישי האגרה, חברת קבוצת כרמלטון בע"מ.
1.3.3 "הסכם השימוש" - הסכם הצטרפות מנוי לכביש מנהרות הכרמל שנחתם בין הזכיין לבין המנוי.
1.3.4 "חוק כבישי האגרה" – חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 והתקנות שהוצאו מכוחו, כפי שאלה יתעדכנו מעת לעת.
1.3.5 "חשבוניות" – חשבוניות/חשבונות כהגדרתם בחוק כביש האגרה הנשלחים מעת לעת ללקוחותיה בהתאם לחוק כביש האגרה ו/או בהתאם להסכם השימוש.
1.3.6 "חשבון מנוי"/"חשבונות מנוי" – כלל החשבונות של הלקוח, דהיינו כל החשבונות בגינם הלקוח משלם עבור רכבים במנוי.
1.3.7 "כביש מנהרות הכרמל" – כמשמעות המונח "כביש מנהרות הכרמל" בחוק כבישי האגרה.
1.3.8 "לקוח" או "לקוח מנוי" או "מנוי" – כמשמעות המונח מנוי בחוק כבישי האגרה, לקוח אשר התקשר עם הזכיין בהסכם השימוש.
1.3.9 "שירותים" – השירותים המפורטים בסעיף ‏3.1 להלן .
1.3.10 "תנאי השימוש" – התנאים המפורטים במסמך זה.


2. השימוש באתר

2.1 חל איסור מוחלט על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של תנאי השימוש ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע מאיזו מזכויותיה של החברה ו/או הזכיין ו/או של צד ג' כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לרשתות התקשורת. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית או אסורה.
2.2 השימוש באתר מתאפשר הן בכפוף לתנאי השימוש והן באמצעות הליך רישום קצר ומסירת מס' פרטים, כפי שיוחלט על ידי החברה, מעת לעת. פרטי הלקוחות ישמרו על ידי החברה במאגרים ממוחשבים, בהתאם לכל דין.
2.3 הפרטים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. באם הועברו פרטי לקוח לידי צד ג', עליו לפנות לעדכון נציגי החברה ללא שיהוי. בכל מקרה החברה לא תשא באחריות כתוצאה משימוש בפרטים אלה, מכל סיבה שהיא.


3. שירותים באתר

3.1 השירותים המבוקשים על ידנו:

3.1.1 קבלת מידע (צפייה בלבד) על חשבוניות , לרבות פירוט הנסיעות בגין אותן החשבוניות. למען הסר ספק, המידע מתייחס רק לרכבים המצויים תחת חשבונות המנוי.
3.1.2 מידע על נסיעות שטרם נכללו בחשבוניות.
3.1.3 תשלום חשבוניות .
3.1.4 דוחות שונים.
3.1.5 עדכון פרטים כגון שינוי כתובת דו"אל.
3.1.6 ביצוע הוספת רכבים למנוי ו/או הסרת רכבים ממנוי.

3.2 בעניין זה, אנו מאשרים כי ידוע לנו שהרישום לאתר מהווה הסכמה מצידנו לקבלת כל השירותים הנ"ל בגין כל הרכבים תחת כל חשבונות המנוי וכן כי ידוע לנו שלא ניתן לבחור לקבל את השירותים הנ"ל רק בגין חלק מחשבונות המנוי.
3.3 ידוע לנו כי יתכן והחברה תאפשר לנו בעתיד גם שירותים נוספים ואנו מסכימים כי אם נבקש להצטרף לשירותים אלה, יחולו עלינו תנאי השימוש.    
3.4 ידוע לנו ואנו מאשרים, כי לצורך קבלת השירותים נתבקש בעת הרישום לספק את מספר הזהות/ח.פ/מספר דרכון , מספר הלקוח וכן פרטים על אמצעי התשלום באמצעותו אנו משלמים את החשבוניות במנוי (מספר חשבון בנק המשמש להוראת הקבע או 6 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי). לאחר מכן ייקבעו שם משתמש וסיסמא שיהיו ייחודיים לנו וישמשו אותנו בכל כניסה למערכת. ידוע לנו כי הכניסה לשירותי האתר תתאפשר רק על ידי שימוש בשם המשתמש, הסיסמא ומספר הזהות/ח.פ/מספר דרכון יחד. הסיסמא תהיה ניתנת לשינוי על ידינו על פי נוהלי החברה.


4. שליחת חשבוניות וחומר פרסומי בדוא"ל

4.1 אם בחרנו או נבחר בעתיד באפשרות קבלת החשבוניות באמצעות הדוא"ל במקום משלוח באמצעות הדואר, אנו מאשרים כי החל ממועד בחירת האפשרות כאמור כל החשבוניות בגין כל הרכבים תחת חשבונות המנוי עבורם אנו משלמים ישלחו אלינו   רק באמצעות הדוא"ל.  
4.2 שעון השרת ו/או רישומי החברה יהוו ראיה סופית ומכרעת בסוגיית התאריך והשעה בה בוצעה פעולה כלשהי באתר, אם בוצעה, ולרבות מועד משלוח החשבוניות.
בעניין זה אנו מאשרים, כי ידוע לנו כי בשלב זה במידה ובחרנו שלא לקבל מידע כאמור – לא נוכל להמשיך ולקבל את השירותים וכן במידה ובחרנו באפשרות לקבל את החשבוניות באמצעות הדוא"ל אזי מעת הביטול כאמור יישלחו אלינו החשבוניות לכתובת הדואר שנמסרה על ידינו בהתאם להסכם השימוש.


5. קניין רוחני

5.1 כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. לפיכך, חל איסור על העתקה או כל פעולה אחרת מבלי לקבל את אישור החברה לכך. יובהר, כי הגם אם יינתן אישור שכזה, הרי שיהיה זה אישור לשימוש לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
5.2 הסימנים באתר הינם סימני מסחר המהווים קניינים של החברה. אין לעשות כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות היוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של החברה.
5.3 חל איסור על שינוי, העתקה, הפצה, פרסום של מידע, שירות או תוכנה שמקורם באתר זה.


6. הגנת פרטיות, מידע ואבטחת מידע

6.1 החברה רשאית לאסוף נתונים אודות לקוח ופעולותיו ולעבדם בכל צורה שהיא. החברה תוכל לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך שיפור השרות, טיפול בתלונות, למטרות סטטיסטיות שונות וכו'.
6.2 החברה שומרת לעצמה הזכות לחשוף מידע אישי אודות לקוחותיה או אודות השימוש שלהם באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות מהלקוחות, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: לציית לדרישות הדין או הליך משפטי; להגן על זכויות או על קניין של החברה; לאכוף את הסכם השימוש ו/או תנאי השימוש; להגן על האינטרסים של לקוחותיה או של אחרים.
6.3 ידוע לנו כי השימוש באתר חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכד', ציתות, פריצה, התחזות והונאות מכוונות אחרות. החברה משקיעה מאמץ רב בהגנה מפני סיכונים אלה אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. לפיכך, יתכנו נזקים כתוצאה מהתממשות הסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש המידע במערכות, שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעילות האתר לרבות אי ביצוע ו/או ביצוע שגוי ו/או ביצוע מאוחר של הוראה, חוסר זמינות של חלק משרותי האתר וכיוצ"ב.
6.4 החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לאבטח את המידע של לקוחותיה. לפיכך, מקפידה החברה על שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים ביותר בשוק. כמו כן, מקפידה החברה על ביצוע הפעולות הבאות:

6.4.1 ניתוק יזום במקרה בו הלקוח אינו מבצע פעולות במערכת במשך מס' דקות.
6.4.2 הצפנת מידע העובר בין מחשב הלקוח למערכת החברה.
6.4.3 שינוי סיסמת הלקוח כל מס' חודשים.
6.4.4 זיהוי משתמש באמצעות פרטי אמצעי תשלום בתהליך שחזור סיסמא.
6.4.5 חסימת חשבון במקרה בו בוצעו מס' ניסיונות זיהוי אשר כשלו.


7. אחריות

7.1 המידע המופיע באתר הינו נכון למועד הצגתו בלבד בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר ובין המידע המופיע במערכות החברה, יגבר המידע המופיע במערכות החברה.
7.2 השירותים הניתנים באתר ניתנים כמות שהם (AS IS). לא תהיה ללקוח כל תביעה/תלונה/דרישה כלפי החברה בשל תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו האישיים.
7.3 הגם כי החברה עושה כל שביכולתה למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב או טעויות סופר וכד' ו/או שינויים אשר נגרמו על ידי מי שאינו מורשה לעסוק בכך.
7.4 טעות בהזנת הנתונים המתייחסים לתשלום ו/או לכל פרט אחר הינה באחריות הלקוח בלבד.
7.5 החברה אינה אחראית לנזק אשר עשוי להיגרם ללקוח כתוצאה מתקלה/פגם או אופן תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מאשר ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או המעורבים ביצירת האתר או תוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות, בקשר לכל נזק, פגיעה הפסד או הוצאה, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, הקשורים בשירותים ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם כל האמור יחול על הלקוח בלבד.
7.6 הלקוח מאשר כי ידוע לו כי התחזות לאדם ו/או לגוף אחר ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בשם בדוי מהווים מהווים עבירה פלילית וכי נגד משתמשים כאמור יינקטו כל הצעדים הקבועים בדין, לרבות במקרה הצורך תביעה בגין כל הנזקים שנגרמו לחברה, אם נגרמו.


8. שינויים באתר

8.1 החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות האתר מעת לעת, היקף וזמינות השירותים המוצעים בו וכן כל היבט אחר הכרוך בתפעולו, מבלי שתצטרך להודיע על כך מראש. שינויים שכאלה, יכול שייווצרו כתוצאה מאופיו המשתנה של האינטרנט וכן בשל שינויים טכנולוגיים המתבצעים ברשת. יובהר, כי שינויים אלה עשויים לגרום לתקלות או לאי נוחות, אך ללקוח לא תהא כל תביעה/תלונה/דרישה כלפי החברה עקב ביצועם.
8.2 החברה תהא רשאית לערוך שינוי בתנאי השימוש באתר מבלי שתצטרך ליתן על כך הודעה מוקדמת. משכך, יש לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על מנת להתעדכן בהוראותיו.


9. תמיכה טכנית

החברה אינה מתחייבת להעמיד לרשות הלקוח תמיכה טכנית אודות תפעולו של האתר ו/או שירותים המסופקים באמצעותו. הלקוח מאשר כי הוא לא יעלה כל תלונה כלפי החברה נוכח העדר תמיכה כאמור.


10. הפסקת שרות

החברה רשאית בכל עת להחליט כי היא מפסיקה את פעילותו של האתר או משנה את אופיו.
הודעה בדבר סגירה/שינוי תפורסם 7 ימים טרם הביצוע.


11. הדין הנוהג וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב יפו תהא
הסמכות הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

* אני מאשר שקראתי את התנאים המשפטיים להצטרפות לשירות כרמל ישיר ואני מסכים להם.
 אני מאשר קבלת דיוור ישיר .
*שדה חובה
 
 
חזרה
חזרה
נקה
נקה
רישום
רישום